Co to jest mobbing, jak on działa na osobę mobbingowaną, kto odpowiada za mobbing?

Mobbing to prześladowanie pracownika przez pracodawcę, współpracownika lub przełożonego.
To specyficzny rodzaj przemocy psychicznej w wyniku czego u pracownika występuję zaniżona ocena przydatności zawodowej a także pracownik czuje się wyeliminowany i odizolowany z zespołu.

Kto odpowiada za mobbing w pracy?
Według przepisów, pracodawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne przypadki mobbingu w miejscu pracy i jest prawnie zobligowany do przeciwdziałania. Mobbing w pracy ma miejsce na całym świecie i jest problemem na coraz szerszą skalę.
W prawie Polskim istnieje kara za mobbing. Podlega jej zarówno mobber, jaki i pracodawca.
Art. 94³ § 2 Kodeksu Pracy: Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
Pracownik ma prawo dochodzić odszkodowania, żądać od pracodawcy zadośćuczynienia za straty psychiczne wywołane przez mobbing w pracy.
Przepisy bardzo szczegółowo określają przesłanki, które muszą być spełnione, by mówić o mobbingu. Działania muszą być systematyczne i długotrwałe w wyniku czego dochodzi do rozstroju psychicznego pracownika .
Jeżeli w pracy dochodzi do:

 • · Nękania pracownika
 • · poniżania
 • · ośmieszania
 • · zastraszania
 • · ograniczania lub utrudniania pracownikowi możliwości wypowiadania, reagując krzykiem albo wyzwiskami
 • · systematycznego, uporczywego krytykowania życia zawodowego i wykonywanej pracy
 • · gróźb i pogróżek
 • · poniżających gestów
 • · publicznego wyśmiewania kompetencji pracownika oraz ich podważania,
  publicznego wyśmiewania wyglądu zewnętrznego pracownika, plotkowania
 • · przydzielenia zbyt dużej ilości obowiązków w porównaniu z innymi pracownikami itd.

wtedy mamy do czynienia z mobbingiem.

Trzeba pamiętać, żeby sprzeciwiać się mobbingowi, mówić głośno o tym i wyraźnie komunikować. Warto też skorzystać z pomocy terapeuty-trenera, który pomoże rozwiązać sytuacje konfliktowe w firmie i zadbać o przyjazną atmosferę w zespole, ucząc współpracy i szacunku dla współpracowników.

Anna Szmawonian

Mobbing